Thông báo
Kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo vệ an toàn - an ninh trật tự và các hoạt động thi đua bảo đảm an toàn giao thông tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (20/01/2021) ]

Tập tin đính kèm

Phòng Công tác sinh viênCác ý kiến của bạn đọc

liên kết