Hội đồng khoa học đào tạo

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2022

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thường trực HĐ KH&ĐT

1

PGS. TS. Nguyễn Trung Kiên

Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

2

TS. Nguyễn Minh Phương

Chủ tịch Hội đồng Trường, uỷ viên

3

PGS. TS. Nguyễn Văn Lâm

Phó hiệu trưởng, uỷ viên

4

PGS. TS. Đàm Văn Cương

Phó hiệu trưởng, uỷ viên

5

TS. Ngô Văn Truyền

Trưởng khoa Y, uỷ viên

6

PGS. TS Trần Viết An

Trưởng Phòng Đào tạo Đại học, uỷ viên

7

PGS. TS. Phạm Thị Tâm

Trưởng khoa YTCC, uỷ viên

8

BS. CKII. Lại Văn Nông

Giám đốc BV Trường, uỷ viên

9

PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Vân

Trưởng Phòng KHCN-QHĐN, uỷ viên, kiêm thư ký

Thành viên HĐ KH&ĐT

1

PGS. TS. Nguyễn Trung Kiên

Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

2

TS. Nguyễn Minh Phương

Chủ tịch Hội đồng Trường, uỷ viên

3

PGS. TS. Nguyễn Văn Lâm

Phó hiệu trưởng, uỷ viên

4

PGS. TS. Đàm Văn Cương

Phó hiệu trưởng, uỷ viên

5

TS. Ngô Văn Truyền

Trưởng khoa Y, uỷ viên

6

PGS. TS Trần Viết An

Trưởng Phòng Đào tạo Đại học, uỷ viên

7

PGS. TS. Phạm Thị Tâm

Trưởng khoa YTCC, uỷ viên

8

BS. CKII. Lại Văn Nông

Giám đốc BV Trường, uỷ viên

9

PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Vân

Trưởng Phòng KHCN-QHĐN, uỷ viên, kiêm thư ký

10

PGS. TS. Dương Xuân Chữ

Trưởng khoa Dược, uỷ viên

11

PGS. TS. Trương Nhựt Khuê

Trưởng khoa RHM, uỷ viên

12

PGS. TS. Trần Đỗ Hùng

Trưởng khoa Điều Dưỡng và Kỹ thuật Y học, uỷ viên

13

BS. CKII. Nguyễn Minh Vũ

Giám đốc BV ĐK TW Cần Thơ, uỷ viên

14

BS. CKII. Trần Quốc Luận

Giám đốc BV ĐK TP Cần Thơ, uỷ viên

15

TS. Võ Phạm Minh Thư

Thư ký Hội đồng trường, uỷ viên

16

Ths. Trần Trương Ngọc Bích

Trưởng phòng TCCB, uỷ viên

17

PGS. TS. Võ Huỳnh Trang

Trưởng Phòng Đào tạo sau Đại học, uỷ viên

18

PGS. TS. Trần Ngọc Dung

Giảng viên cao cấp khoa Y, uỷ viên

19

PGS. TS. Lê Thành Tài

Giảng viên cao cấp khoa YTCC, uỷ viên

20

PGS. TS. Phạm Văn Năng

Giảng viên cao cấp khoa Y, uỷ viên

21

PGS. TS. Phạm Thành Suôl

Giảng viên cao cấp khoa Dược, uỷ viên

22

TS. Nguyễn Thị Thu Trâm

Giảng viên chính khoa khoa học cơ bản, uỷ viên

23

TS. Nguyễn Triều Việt

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo theo nhu cầu xã hội, uỷ viên

24

TS. Lê Minh Hoàng

Trưởng BM Y học cổ truyền, uỷ viên

25

PGS. TS Lê Hữu Phước

Giảng viên cao cấp khoa khoa học cơ bản, uỷ viên

                                                                

 

     - QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

 

     - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

 

     - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ