Chức năng nhiệm vụ

Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quy hoạch, quản lý cơ sở vật chất trong trường; quản lý giám sát việc xây dựng sửa chữa thường xuyên các công trình nhà cửa - vật kiến trúc, hệ thống điện, nước, điện thoại; theo dõi, quản lý mua sắm, xử lý tài sản, công cụ và vật liệu phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học trong trường; quản lý vệ sinh cảnh quan môi trường đề ra các biện pháp bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự trong Trường.

Nhiệm vụ:

 • Trực tiếp thực hiện công tác quản lý- phát triển- khai thác- sử dụng- bảo trì- bảo vệ và sửa chữa- tư vấn sửa chữa cơ sở vật chất và các công trình xây dựng, vật kiến trúc. Lập kế hoạch và thực hiện sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc theo phân cấp  của Hiệu trưởng.
 • Quản lý sử dụng và có biện pháp giải quyết kịp thời các sự cố về điện, nước, điện thoại. Trình Hiệu trưởng phương án xây dựng mới, tư vấn lắp đặt, giám sát thi công các công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống điện, nước, điện thoại trong trường hoạt động có hiệu quả và tiết kiệm.
 • Quản lý, theo dõi, giám sát, thực hiện toàn bộ hệ thống điện, nước, viễn thông, công trình sửa chữa nhỏ và lập hồ sơ thanh toán chi trả các mục đã liệt kê trên.
 • Trực tiếp giao dịch với các cơ quan của Thành phố như: Điện lực, Cấp nước, Bưu chính, Công trình đô thị, để giải quyết các vấn đề chuyên môn có liên quan. Theo dõi sử dụng và chi trả tiền điện, nước, điện thoại.
 • Quản lý trên sổ sách toàn bộ tài sản nhà trường ở tất cả các nguồn vốn (ngân sách, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, viện trợ, quà biếu tặng) bao gồm: đất đai, nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm; lưu trữ các hồ sơ và cập nhật thường xuyên các catalog, giấy tờ có liên quan đến máy móc  thiết bị thí nghiệm.
 • Tổ chức kiểm kê tài sản hằng năm (vào thời điểm 01/01 của năm ) và kiểm kê đột xuất khi có yêu cầu, ghi chép sổ sách tăng giảm tài sản; thường xuyên trình Hiệu trưởng duyệt thanh lý tài sản hư hỏng không còn sử dụng. Theo dõi cập nhật, ghi chép và định kỳ đối chiếu sổ sách quản lý tài sản đơn vị.
 • Phối hợp với các đơn vị trong trường lập kế hoạch và thực hiện mua sắm máy móc thiết bị ở tất cả các nguồn theo đúng quy định của Nhà nước.
 • Phối hợp với các đơn vị kiểm tra việc sử dụng hoá chất, dụng cụ thí nghiệm theo định mức đã ban hành. Thanh toán các khoản mua sắm vật tư, văn phòng phẩm,… phục vụ giảng dạy, thực tập, nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc Trường.
 • Phối hợp với các phòng chức năng trang bị trang phục bảo hộ lao động theo tiêu chuẩn; tư vấn mua sắm, lấp đặt, quản lý, sửa chữa, bảo trì các thiết bị phòng cháy và chữa cháy; giám sát việc thực hiện quy định PCCC của Trường.
 •  Thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện những hoạt động, quy trình sửa chữa, mua sắm, quản lý tài sản, quy định về sử dụng điện, nước điện thoại,…chưa phù hợp với thực tế, để thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.
 •  Quản lý và đề xuất và thực hiện các phương án quy hoạch cảnh quan môi trường, thực hiện công tác trồng, chăm sóc, tưới tiêu, cắt tỉa cây xanh, hoa, thảm cỏ, cây cảnh đảm bảo cảnh quan  xanh, sạch, đẹp; xây dựng nhật ký và lý lịch cây xanh, vườn dược liệu  của Trường.
 •  Đề xuất giải pháp để thực hiện cải tạo hệ thống thủy lợi, chống ngập úng; hệ thống tưới tiêu tự động các khu vực cây xanh toàn Trường.
 •  Xây dựng các nội quy, quy định liên quan đến công tác bảo vệ; đảm bảo an ninh trật tự. Đảm bảo tuần tra canh gác 24/24h, giữ gìn an ninh trật tự nhà Trường; thường trực và xung kích trong công tác PCCC trong Trường.
 •  Có biện pháp xử lý kịp thời; kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, tài sản ra vào Trường; bảo vệ các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, các hội nghị, hội thảo,  khách quốc tế, lễ hội, văn nghệ, thể thao.
 •  Lập biên bản đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường có vi phạm nội quy, quy định về công tác an ninh trật tự trong Trường. Bảo vệ hiện trường các vụ việc xảy ra có liên quan đến Nhà trường, cung cấp thông tin cho Công an điều tra.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.