Chức năng nhiệm vụ

Chức năng:

+ Tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám hiệu về các chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện cho HSSV. 
+ Quản lý các hoạt động chính trị tư tưởng. 
+ Giáo dục ý thức chính trị cho HSSV thông qua các hoạt động ở trong và ngoài trường.

Nhiệm vụ:

+ Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của HSSV để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng. 
+ Tổ chức học tập nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, sinh hoạt chính trị đầu khóa, cuối khóa và đầu năm cho HSSV. 
+ Tổ chức thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của HSSV theo học kỳ, năm học và khóa học. 
+ Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” đầu khóa và đầu mỗi năm học. 
+ Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV và đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu những chủ trương, giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của HSSV trong công tác phát triển Đảng. 
+ Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Nhà trường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. 
+ Chủ trì công tác thông tin tuyên truyền,giúp HSSV nắm được tình hình và những chủ trương mới của Trường, của Ngành, tình hình thời sự trong nước và quốc tế. 
+ Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn với nhiều hình thức phong phú, thiết thực có tác dụng giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng một cách sâu sắc. 
+ Phối hợp với các đoàn thể trong Trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh với phương châm: “kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, có môi trường xung quanh luôn xanh, sạch, đẹp. 
+ Tổ chức giáo dục ngoại khóa theo các chuyên đề: đạo đức, pháp luật, mỹ học, văn hóa, nghệ thuật, môi trường, dân số, phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào Nhà trường, nhất là phòng, chống ma túy. 
+ Chủ động phối hợp giữa các bộ phận trong Trường tổ chức cho HSSV tham gia thi HSSV giỏi, Olympic các môn học và nghiên cứu khoa học. 
+ Theo dõi công tác HSSV ngoại trú, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương triển khai công tác HSSV ngoại trú. 
+ Triển khai công tác tư vấn việc làm, tư vấn tâm lý và các vấn đề xã hội cho HSSV và một số công tác khác…