BAN GIÁM HIỆU

PGS. TS. BS Nguyễn Trung Kiên , Hiệu Trưởng, Email: ntkien@ctump.edu.vn

PGS. TS. BS Đàm Văn Cương, P. Hiệu trưởng, Email: dvcuong@ctump.edu.vn 

PGS. TS. BS Phạm Thị Tâm, P. Hiệu trưởng, Email: pttam@ctump.edu.vn

TS. BS Nguyễn Minh Phương, P. Hiệu trưởng, Email: nmphuong@ctump.edu.vn


LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

PGS. TS. BS Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Email: ntkien@ctump.edu.vn

TS. BS Nguyễn Thành Tấn, Chủ tịch công đoàn Trường, Email: nttan@ctump.edu.vn

ThS. BS Phạm Hoàng Khánh, Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường, Email: phkhanh@ctump.edu.vn

ThS. BS Huỳnh Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Email: hnthanh@ctump.edu.vn


CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

Khoa Y

TS. BS. Ngô Văn Truyền, Trưởng Khoa, Email: nvtruyen@ctump.edu.vn

Ts.Bs. Lê Văn Minh, P. Trưởng Khoa, Email: lvminh@ctump.edu.vn

TS. BS. Lê Minh Lý, P. Trưởng Khoa, Email: lmly@ctump.edu.vn

Khoa Dược

PGS.TS. DS Dương Xuân Chữ, Trưởng Khoa, Email: dxchu@ctump.edu.vn

PGS.TS. DS Phạm Thành Suôl, P. Trưởng Khoa, Email: ptsuol@ctump.edu.vn

Khoa Răng hàm mặt

PGS. TS. BS Trương Nhựt Khuê, Trưởng Khoa, Email: tnkhue@ctump.edu.vn

ThS. BS. Nguyễn Ngọc Thúy, P. Trưởng Khoa , Email:  nnthuy@ctump.edu.vn

TS.BS. Lê Nguyên Lâm, P. Trưởng Khoa, Email: lnlam@ctump.edu.vn

Khoa Y Tế Công Cộng

PGS. TS. Phạm Thị Tâm, Trưởng Khoa, Email: pttam@ctump.edu.vn

PGS. TS. BS. Lê Thành Tài, P. Trưởng Khoa, Email:  lttai@ctump.edu.vn

Ths.Lê Minh Hữu, P. Trưởng Khoa, Email: lmhuu@ctump.edu.vn

Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật y học

PGS. BS Trần Đỗ Hùng, Trưởng Khoa , Email: tdhung@ctump.edu.vn

ThS. ĐD. Dương Thành Nhân, P. Trưởng Khoa, Email: dtnhan@ctump.edu.vn

Khoa Khoa học cơ bản

ThS. Trần Trương Ngọc Bích, Trưởng Khoa, Email: ttnbich@ctump.edu.vn

Ts. Nguyễn Thị Thu Trâm, P. Trưởng Khoa, Email: ntttram@ctump.edu.vn


BỆNH VIỆN

BSCKII Lại Văn Nông, Giám đốc.

PGS. TS. BS Đàm Văn Cương, P. Giám đốc, Email: dvcuong@ctump.edu.vn 

PGS. TS. BS Trần Ngọc Dung , P. Giám đốc, Email: tndung@ctump.edu.vn

PGS.TS. BS Phạm Văn Năng, P. Giám đốc.


CÁC TRUNG TÂM

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

Ths. BS. Đỗ Hoàng Long, Giám đốc, Email: nhlong@ctump.edu.vn

Ts. BS. Nguyễn Như Nghĩa, Phó Giám đốc, Email: nnnghia@ctump.edu.vn

Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ sinh viên

Ts. BS. Nguyễn Triều Việt, Giám đốc, Email: ntviet@ctump.edu.vn

Ths. BS. Phạm Hoàng Khánh, Phó Giám đốc, Email: phkhanh@ctump.edu.vn


CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Phòng Hành chính tổng hợp

ThS. Phạm Trương Yến Nhi , Trưởng phòng, Email: ptynhi@ctump.edu.vn

ThS. Phạm Thị Minh, P. Trưởng phòng, Email: ptminh@ctump.edu.vn

Phòng Tổ chức cán bộ

TS. BS Võ Phạm Minh Thư, Trưởng phòng, Email:  vpmthu@ctump.edu.vn

CN. Nguyễn Văn Bộ, P. Trưởng phòng, Email: nvbo@ctump.edu.vn

TS. BS. Trần Thái Thanh Tâm, Email: ttttam@ctump.edu.vn

Phòng Đào tạo đại học

PGS. TS. BS Trần Viết An, Trưởng phòng, Email: tvan@ctump.edu.vn

TS. BS Nguyễn Tấn Đạt, P. Trưởng phòng, Email: ntdat@ctump.edu.vn

ThS. BS Phạm Kiều Anh Thơ, P. Trưởng phòng, Email: pkatho@ctump.edu.vn

Phòng Đào tạo sau đại học

PGS.TS. BS. Nguyễn Văn Lâm, Trưởng Phòng, Email: nvlam@ctump.edu.vn

PGS.TS. BS Võ Huỳnh Trang, P. Trưởng phòng, Email: vhtrang@ctump.edu.vn

ThS. BS Nguyễn Hồng Hà, P. Trưởng phòng, Email: nhha@ctump.edu.vn

Phòng tài chính kế toán

ThS. Nguyễn Văn Tám, Trưởng phòng, Email: nvtam@ctump.edu.vn

ThS. Võ Nhật Nhân Tuyền, P. Trưởng phòng, Email: vnntuyen@ctump.edu.vn

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

TS. BS. Nguyễn Thị Diễm , Trưởng phòng, Email: ntdiem@ctump.edu.vn

ThS. BS. Thái Thị Ngọc Thúy, P. Trưởng phòng, Email: ttnthuy@ctump.edu.vn

PGS. TS. DS. Nguyễn Thị Ngọc Vân, P. Trưởng phòng, Email:  ntnvan@ctump.edu.vn

Phòng Quản trị thiết bị

TS.DS Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Trưởng phòng, email: dcmvtho@ctump.edu.vn

CN. Lương Bá Phùng, P. Trưởng phòng, Email: lbphung@ctump.edu.vn

CN. Nguyễn Hiệp Phúc, P. Trưởng phòng, Email: nhphuc@ctump.edu.vn

KS. Bùi Dũng Sĩ, P. Trưởng phòng, Email:  bdsi@ctump.edu.vn

Phòng Công tác sinh viên

ThS. Trần Hoàng Ngôn, Trưởng phòng, Email: thngon@ctump.edu.vn

CN. Ngô Phương Thảo, P. Trưởng phòng, Email: npthao@ctump.edu.vn

Phòng Công nghệ thông tin

ThS. Châu Minh Khoa, Trưởng Phòng, Email: cmkhoa@ctump.edu.vn

Phòng Khảo thí

ThS. Trần Trương Ngọc Bích, Trưởng Phòng, Email:  ttnbich@ctump.edu.vn

Ths. Ds. Lê Thị Minh Ngọc, P. Trưởng Phòng, Email: ltmngoc@ctump.edu.vn

ThS. Phan Thị Tuyết Nhung, P. Trưởng Phòng, Email: pttnhung@ctump.edu.vn

Phòng đảm bảo chất lượng

ThS. BS. Phạm Thị Mỹ Ngọc, Trưởng Phòng, Email: ptmngoc@ctump.edu.vn

ThS. BS. Phan Thị Trung Ngọc, P. Trưởng Phòng, Email: pttngoc@ctump.edu.vn

ThS. Trần Thị Bích Phương, P. Trưởng Phòng, Email: ttbphuong@ctump.edu.vn

Phòng Thanh tra - Pháp chế

CKII. BS. Dương Hữu Nghị, Trưởng Phòng, Email: dhnghi@ctump.edu.vn

CN. Lê Hồng Phước, P. Trưởng phòng, Email: lhphuoc@ctump.edu.vn

 

Thư viện

TS. Nguyễn Thị Hải Yến, Giám đốc, Email: nthyen@ctump.edu.vn

ThS. Lê Thị Hoàng Mỹ , P. Giám đốc, Email: lthmy@ctump.edu.vn


Đơn vị Huấn luyện kỹ năng

ThS. BS Phạm Thị Mỹ Ngọc, Trưởng đơn vị, Email: ptmngoc@ctump.edu.vn

ThS.BS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, P. Trưởng đơn vị, Email: ntanguyet@ctump.edu.vn

 

 
liên kết