Liên hệ

LIÊN HỆ

Phòng Nghiên cứu khoa học và Quan hệ đối ngoại

Địa chỉ: Tầng 2, Khu Nhà tròn Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3739 809

Email:

NCKH: nckh@ctump.edu.vn

HTQT: ico@ctump.edu.vn