Giới thiệu

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ  CẤU TỔ CHỨC :

I. Chức năng:

Tham mưu phương hướng, biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng qui chế, chế độ theo quy định hiện hành.

 

II. Các nhiệm vụ cụ thể:

            - Thu nhập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, sử dụng các khoản thu phát sinh ở đơn vị.

            - Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng năm.

            - Đề xuất thay đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ.

            - Đề xuất dự toán chi thường xuyên hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ cấp trên giao.

            - Đề xuất phân bổ tài chính thường xuyên hàng năm.

            - Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập dự toán chi hàng năm.

            - Tham mưu xét duyệt các dự toán thu, chi hàng năm của đơn vị được Hiệu trưởng phân công.

            - Trình báo cáo Bộ chủ quản dự toán thu, chi tài chính của Trường hàng  năm và các báo cáo cần thiết khác cho Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

            - Tổ chức thực hiện dự toán thu nhận hàng năm đã duyệt và các khoản thu nhận khác theo chỉ đạo, phê duyệt của Hiệu trưởng.

            - Thực hiện chi xuất tài chính cho các khoản chi theo chế độ qui định, các khoản chi theo dự toán, chi công việc được duyệt và các khoản chi ngoài dự toán chi được Hiệu trưởng phê duyệt.

            - Trình Hiệu trưởng phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán của các cá nhân và đơn vị thuộc trường.

            - Thực hiện việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao theo quy định.

            - Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính, thực hiện dự toán thu, chi hàng năm, chế độ chi trả cho người lao động, chế độ quản lý tài sản, các qui định về công nợ, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản.

            - Thu nhận, xuất cấp bảo quản tiền mặt và các chứng chỉ, hiện vật có giá trị như tiền (công trái, vàng, đá quý).

            - Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo qui định với Kho bạc nhà nước Cần Thơ.

            - Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các Ngân hàng thương mại có mở tài khoản.

            - Phát hành và luân chuyển các chứng từ kế toán theo qui định.

            - Thực hiện đầy đủ công tác kế toán tài chính theo qui định của Nhà nước.

            - Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định của Nhà nước.

            - Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Hiệu trưởng, của cấp trên.

            - Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo chế độ quy định.

 

III. Tổ chức và nhiệm vụ kế toán trong phòng Tài chính kế toán:

           

Tổ chức bộ máy Phòng Tài chính kế toán gồm có:

            - Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng

            - Các Phó trưởng phòng và các kế toán viên

 

1. Nhiệm vụ của Trưởng phòng, kiêm kế toán trưởng:

- Chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động về kế toán của phòng Tài chính kế toán.

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán và báo cáo kế toán ở phòng Tài chính kế toán theo đúng qui định hiện hành.

- Chịu sự lãnh đạo và giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán (chủ tài khoản đơn vị) quản lý và giám sát công tác tài chính tại đơn vị kế toán.

- Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra của cơ quan quản lý cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong nhà trường.

- Tổ chức điều hành bộ máy kế toán trong nhà trường theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Lập báo cáo tài chính của nhà trường.

- Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

- Tham gia ý kiến với Hiệu trưởng về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ trong nhà trường.

- Yêu cầu các bộ phận liên quan trong nhà trường cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và thực hiện giám sát tài chính của kế toán trưởng.

- Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định.

- Báo cáo bằng văn bản cho Hiệu trưởng khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong nhà trường; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

 

 

2. Nhiệm vụ của các Phó trưởng phòng:

            Phó trưởng phòng giúp việc cho trưởng phòng trong việc quản lý và điều hành các công việc của phòng, trực tiếp quản lý một số lĩnh vực theo sự phân công của trưởng phòng, phó trưởng phòng thay mặt trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về kết quả công việc được giao.

 

3. Nhiệm vụ của các kế toán viên:

3.1. Kế toán tiền lương, học bổng sinh viên:

- Theo dõi, cập nhật thông tin mới, lập kế hoạch, thủ tục thanh toán các khoản : tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ viên chức trong toàn trường.

- Theo dõi, cập nhật thông tin mới, lập kế hoạch, thủ tục thanh toán các khoản : học bổng, trợ cấp, sinh hoạt phí cho sinh viên trong toàn trường.

- Theo dõi, đối chiếu, cập nhật thông tin mới, lập kế hoạch thanh toán các khoản: BHYT, BHXH, chế độ nghỉ dưỡng sức, nghỉ hộ sản, nghỉ ốm, nghỉ hưu với cơ quan BHXH cho tất cả cán bộ viên chức, sinh viên toàn trường.

            3.2. Kế toán thanh toán ngân sách nhà nước:

- Phản ánh tình hình chi phí cho hoạt động, chi thực hiện chương trình, dự án theo dự toán ngân sách nhà nước được duyệt và thanh quyết toán các khoản chi đó theo các qui định hiện hành.

- Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của các đối tượng trong và ngoài đơn vị.

- Phản ánh các khoản nợ phải trả, các khoản trích nộp theo lương, các khoản phải trả công, viên chức, sinh viên và thanh toán các khoản phải trả đó.

- Thường xuyên đối chiếu, theo dõi nắm rõ tình hình chi tiêu ngân sách nhà nước từng quý để thực hiện chi tiêu đúng tiến độ năm ngân sách.

- Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán liên quan theo đúng qui định hiện hành.

 

            3.3. Kế toán thanh toán kinh phí khác (học phí, dịch vụ, dự án . . .) :

- Phản ánh tình hình chi phí cho hoạt động theo dự toán được duyệt của Bộ và thanh quyết toán các khoản chi đó theo các qui định hiện hành.

- Phản ánh tình hình chi phí cho hoạt động, chi thực hiện chương trình, dự án theo sự hợp đồng thỏa thuận, văn kiện đã ký kết và thanh quyết toán các khoản chi đó theo các qui định hiện hành và các văn kiện hợp tác.

- Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của các đối tượng trong và ngoài đơn vị.

- Phản ánh các khoản nợ phải trả, các khoản trích nộp kinh phí hoạt động, nộp ngân sách và thanh toán các khoản phải trả theo qui định.

- Thường xuyên đối chiếu số dư các tài khoản tiền gửi, theo dõi nắm rõ tình hình chi tiêu nguồn kinh phí khác từng quý để thực hiện chi tiêu đúng tiến độ năm ngân sách.

- Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán liên quan theo đúng qui định hiện hành.

 

            3.4. Kế toán các khoản thu:

- Phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp, thu hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và các khoản thu khác phát sinh tại đơn vị, nộp kịp thời các khoản thu vào ngân sách.

- Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của các đối tượng trong đơn vị (cán bộ và sinh viên) và ngoài đơn vị.

- Định kỳ lập báo cáo với cơ quan thuế về tình hình sử dụng hóa đơn, biên lai thu tiền và có kế hoạch chuẩn bị đầy đủ các ấn chỉ trên để đáp ứng kịp thời công tác thu ngân sách cho đơn vị. Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán theo đúng qui định hiện hành.

 

            3.5. Kế toán kho bạc, ngân hàng:

- Phản ánh số hiện có và tình hình biến động các loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm tiền mặt, ngoại tệ và các chứng chỉ có giá trị của đơn vị gửi tại Kho bạc nhà nước.

- Thường xuyên theo dõi, đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách, số dư các tài khoản tiền gửi tại Kho bạc, ngân hàng đúng theo các qui định hiện hành.

- Theo dõi, đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách : tạm ứng và thanh toán kinh phí với Kho bạc nhà nước và các khâu kế toán khác liên quan trong phòng Tài chính kế toán theo đúng qui định hiện hành.

- Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán liên quan theo đúng qui định hiện hành.

 

            3.6. Kế toán tài sản, vật tư:

- Phản ánh số lượng, giá trị hiện có và tình hình biến động vật tư, sản phẩm, hàng hóa tại đơn vị.

- Phản ánh số lượng, nguyên giá và trị giá hao mòn của TSCĐ hiện có và tình hình biến động của TSCĐ, công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa tài sản tại đơn vị.

- Hàng năm kết hợp với phòng Quản trị thiết bị thực hiện công tác kiểm kê và đánh giá lại tài sản của đơn vị.

- Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán liên quan theo đúng qui định hiện hành.

 

            3.7. Kế toán tổng hợp:

- Theo dõi, tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí, và lập báo cáo quyết toán kinh phí của đơn vị cho cấp trên theo đúng qui định hiện hành của Luật ngân sách.

- Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán liên quan theo đúng qui định hiện hành.

- Thường xuyên đôn đốc, đối chiếu sổ sách kế toán với các kế toán viên khác theo từng kỳ kế toán đã qui định. Kiểm tra và lưu trữ toàn bộ chứng từ, hồ sơ thanh toán, sổ sách kế toán và báo cáo quyết toán tài chính của đơn vị theo qui định hiện hành. 

 

            3.8. Kế toán vốn, quỹ (Thủ quỹ):

- Phản ánh số hiện có và tình hình biến động các loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm tiền mặt, ngoại tệ và các chứng chỉ có giá trị tại quỹ của đơn vị.

- Chịu trách nhiệm bảo quản tốt và an toàn tiền mặt tại quỹ của đơn vị.

- Thường xuyên đối chiếu với các kế toán khác để xác định chính xác số dư tiền mặt tại quỹ của đơn vị.

- Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán liên quan theo đúng qui định hiện hành.

 

IV. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong phòng Tài chính kế toán:

            1. CN. Nguyễn Văn Tám: Kế toán trưởng, phụ trách chung.

            2. Ths.Võ Nhật Ngân Tuyền: Kế toán tổng hợp; kiêm kế toán các dự án.

            3. CN.Hứa Kim Chi: Kế toán thanh toán nội bộ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp.

            4. CN.Tô Văn Nhân : Kế toán ngân hàng, kho bạc; kế toán tài sản vật tư.

            5. CN.Nguyễn Thị Bích Tuyền : Kế toán các khoản thu, thanh toán nội bộ các quỹ.

            6. Bà Nguyễn Kim Bạch : Thủ quỹ.