BM Y lý cổ truyền

  

  

  

 

Đào tạo Đại học

Tham gia giảng dạy: Y học cổ truyền, Y khoa, Răng hàm mặt, Y học dự phòng, Điều dưỡng),

Các học phần phân công giảng dạy: Lý luận cơ bản YHCT I và II, Trung văn chuyên ngành

Biên soạn giáo trình: Lý luận cơ bản YHCT I (đại học), Lý luận cơ bản YHCT II (đại học), Trung văn chuyên ngành

Đào tạo Sau đại học

Tham gia giảng dạy: Chuyên khoa 1 YHCT, Chuyên khoa II YHCT, BS nội trú YHCT

Các học phần phân công giảng dạy: Lý luận cơ bản YHCT, Chẩn đoán học YHCT, Hải thượng Y tông tâm lĩnh

Biên soạn giáo trình: Lý luận cơ bản YHCT, Chẩn đoán học YHCT

Các sách chuyên khảo:

Đào tạo liên tục

Tham gia giảng dạy lớp Xoa bóp bấm huyệt cơ bản, Cấy chỉ cơ bản

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Khoa học công nghệ:

          Đề tài cấp cơ sở:

          Hướng dẫn đề tài sinh viên:

Hợp tác quốc tế: