BM Châm cứu - Xoa bóp - Dưỡng sinh

  

  

  

 

Đào tạo Đại học

Tham gia giảng dạy: Bác sĩ Y học cổ truyền, Bác sĩ Y khoa, Bác sĩ Răng hàm mặt, Bác sĩ Y học dự phòng, Cử nhân Xét nghiệm, Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Hộ sinh

Các học phần phân công giảng dạy:

 • Châm cứu cơ sở
 • Phương pháp điều trị không dùng thuốc
 • Châm cứu ứng dụng
 • Dưỡng sinh - Xoa bóp
 • Y học cổ truyền

Biên soạn giáo trình:

 • Châm cứu học
 • Phương pháp điều trị không dùng thuốc
 • Dưỡng sinh
 • Xoa bóp
 • Y học cổ truyền
Đào tạo Sau đại học

Tham gia giảng dạy: Bác sĩ chuyên khoa 2 Y học cổ truyền, Bác sĩ chuyên khoa 1 Y học cổ truyền, Bác sĩ nội trú Y học cổ truyền

Các học phần phân công giảng dạy:

 • Châm cứu học
 • Thương hàn luận
 • Ôn bệnh

Biên soạn giáo trình: Châm cứu học, Thương hàn luận, Ôn bệnh

Các sách chuyên khảo: