BM Bệnh học cổ truyền

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG-THÔNG BÁO
Đào tạo Đại học

Tham gia giảng dạy: Bác sĩ Y học cổ truyền

Các học phần phân công giảng dạy:

 • Nội bệnh lý Y học cổ truyền I, II, III
 • Ngoại bệnh lý Y học cổ truyền
 • Phụ sản Y học cổ truyền
 • Nhi khoa Y học cổ truyền
 • Đông Tây Y kết hợp điều trị bệnh Lão khoa
 • Bệnh học Ngũ quan điều trị Đông Tây Y kết hợp
 • Ôn bệnh

Biên soạn và xuất bản giáo trình:

 • Nội bệnh lý Y học cổ truyền I, II, III
 • Ngoại bệnh lý Y học cổ truyền
 • Bệnh học Phụ sản - Nhi khoa Y học cổ truyền
 • Đông Tây Y kết hợp điều trị bệnh Lão khoa
 • Bệnh học Ngũ quan điều trị Đông Tây Y kết hợp
Đào tạo Sau đại học

Tham gia giảng dạy: Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ chuyên khoa I và Bác sĩ nội trú chuyên ngành Y học cổ truyền

Các học phần phân công giảng dạy:

 • Nội khoa Y học cổ truyền
 • Ngoại - Phụ Sản - Nhi Y học cổ truyền
 • Ôn bệnh

Biên soạn giáo trình:

Các sách chuyên khảo:

Đào tạo liên tục

Chương trình đào tạo liên tục CME 24 - 48 tiết về cập nhật chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp bằng YHCT

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ