Phân công nhiệm vụ

1. TS.BS. Lê Minh Hoàng- Trưởng Khoa

Phụ trách chung, lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động và công tác của Khoa; quản lý Trưởng, Phó các đơn vị thuộc. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:  công tác quy hoạch; công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, ngắn hạn trong các mặt công tác ( đào tạo đại học, đào tạo sau đại học, đào tạo liên tục, tổ chức cán bộ, nghiên cứu khoa học công nghệ và quan hệ đối ngoại, tài chính, pháp chế, chính trị ,thanh tra, thi đua khen thưởng, công đoàn)

2. ThS. BS. Nguyễn Ngọc Chi Lan- Phó Trưởng Khoa

Giúp Trưởng Khoa chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: truyền thông thông tin, đoàn thanh niên, công tác sinh viên, công tác hỗ trợ người học, cơ sở vật chất, Tổ chức hành chính, đảm bảo chất lượng

Phân công phụ trách các đơn vị

 1. TS. BS. Lê Minh Hoàng- Trưởng Bộ môn:
 • Đảng bộ
 • Công Đoàn
 • Văn phòng Khoa Y học cổ truyền: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, tài chính.
 • Bộ môn Bệnh học cổ truyền.
 • Bộ môn Y lý cổ truyền.
 • Bộ môn Dược học cổ truyền.
 1. ThS. BS. Nguyễn Ngọc Chi Lan- Phó Trưởng Khoa
 • Văn phòng Khoa Y học cổ truyền: Truyền thông thông tin, công tác sinh viên, cơ sở vật chất, hành chánh, đảm bảo chất lượng.
 • Bộ môn Châm cứu-Xoa bóp- Dưỡng sinh.
 • Đoàn thanh niên
 • Và các công việc đột xuất, công việc được ủy quyền khác