Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng:

a) Là đơn vị chuyên môn, có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý cán bộ, viên chức, thực hiện đào tạo và phối hợp đào tạo bậc đại học, sau đại học, đào tạo liên tục, đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực y dược học cổ truyền.

b)Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn chuyên môn và các hoạt động khác như đảm bảo chất lượng, tham gia xây dựng chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực y dược học cổ truyền phối hợp y học hiện đại.

c)Tăng cường kết hợp chặt chẽ giữa y dược học cổ truyền với y dược học hiện đại trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh. Từ đó phát triển toàn diện y dược học cổ truyền trong tất cả các khâu: tổ chức, đào tạo, kế thừa, nghiên cứu, áp dụng vào phòng bệnh và khám chữa bệnh, nuôi trồng dược liệu, bảo tồn các cây con làm thuốc quý hiếm, sản xuất thuốc.

2. Nhiệm vụ

a)Quản lý giảng viên, viên chức, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: xây dựng chương trình và phát triển chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành y học cổ truyền, bảo đảm tính thống nhất giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn và xuất bản sách/ giáo trình về y học cổ truyền theo định hướng phát triển của Trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động

c)Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo, của Khoa; Chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, bệnh viện thực hành tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, khám chữa bệnh và trao đổi giáo dục bổ sung nguồn tài chính cho Trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, viên chức, người lao động, người học, xây dựng văn hoá đơn vị; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc Khoa.

e)Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, người lao động trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Trường.

f)Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ xã hội, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

g) Quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định đất đai, tài sản và các nguồn lực khác mà Trường giao cho đơn vị quản lý, sử dụng.

h) Tổ chức tham gia khám chữa bệnh, góp phần phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng và các hoạt động phong trào theo sự phân công của Hiệu trưởng hoặc Bộ, ngành và các cơ quan khác khi có sự đồng ý của Hiệu trưởng.

i) Được quyền yêu cầu các khoa, bộ môn, phòng, trung tâm, đơn vị có liên quan hỗ trợ xây dựng, biên soạn, hoàn thiện, đề cương chi tiết học phần các môn học liên quan chương trình đào tạo ngành y dược học cổ truyền; hỗ trợ phát triển chương trình đào tạo ngành y dược học cổ truyền; hỗ trợ phát triển vật liệu giảng dạy, xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo; hỗ trợ trong đào tạo liên tục và đào tạo theo nhu cầu xã hội; hỗ trợ và hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kết hợp y dược học cổ truyền và y học hiện đại.

j) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường yêu cầu