Đối thoại sinh viên năm học 2020 – 2021

 

* Các đề xuất/kiến nghị của sinh viên từ lớp

 

* Các đề xuất/kiến nghị của sinh viên trong khảo sát ý kiến người học năm học 2019 - 2020