KHAI BÁO Y TẾ DÀNH CHO CÁN BỘ VÀ NGƯỜI HỌC TẠI TRƯỜNG