Tuyển dụngThông báo dự kiến nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường và Bệnh viện Trường


Kế hoạch và thông bảo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020