Đoàn thanh niên

- Chức năng nhiệm vụ

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Dược ( Gọi tắt là BCH Đoàn Khoa) là cơ quan lãnh đạo của Đoàn Khoa giữa hai nhiệm kỳ Đại hội, có trách nhiệm lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khoa, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đoàn Khoa đề ra và cụ thể hoá thành chương trình hành động cụ thể.

 - Phân công nhiệm vụ

- Thông tin liên hệ 

BT Đoàn Khoa Dược NK 2019-2022 - Ths. Nguyễn Mạnh Quân

TIN TỨC VÀ THÔNG BÁO

  Đối thoại giữa Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn với Đoàn viên, thanh niên, năm 2020

Qr code