Biểu mẫu


Để có cơ sở thẩm định tiêu chuẩn định mức, phòng QTTB đề nghị các đơn vị lập bổ sung báo cáo tiêu chuẩn định mức của đơn vị mình theo biểu đính kèm Trân trọng