Chuẩn đầu ra

Để đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực y tế cho vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Khoa điều dưỡng Y học đã xây dựng chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng đảm bảo phục vụ công tác khám chữa bệnh trong khu vực.


Để đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực y tế cho vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Khoa điều dưỡng Y học đã xây dựng chương trình đào tạo cử nhân xét nghiệm đảm bảo phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong khu vực.