Danh mục bài báo

Từ năm 2013, cán bộ khoa KHCB đã tích cực xuất bản các công trình NCKH, tính đến tháng 4/2020 Khoa có tổng 33 bài báo trong nước và 35 bài báo quốc tế đã được công bố.