Danh mục đề tài đang thực hiện

Đến tháng 5/2020, về đề tài nghiên cứu khoa học, Khoa Khoa học cơ bản có tổng: 26 đề tài cấp cơ sở, trong đó có 6 đề tài đang thực hiện; 01 đề tài quốc tế do TS. Nguyễn Thị Thu Trâm là chủ nhiệm; 07 đề tài cấp tỉnh và nhà nước, 6/7 đề tài đã được nghiệm thu và 1 đề tài cấp nhà nước của quỹ phát triển khoa học công nghệ Việt Nam (NAFOSTED) do PGS.TS. Lê Hữu Phước chủ nhiệm đang được thực hiện.