Đề tài sinh viên NCKH
CV 1886 Thông báo nộp hồ sơ đề tài cấp cơ sở của sinh viên năm học 2020-2021 thông qua Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học


CV 1885 Thông báo thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020-2021


Kế hoạch tổ chức hội thảo Tổng kết hoạt động NCKH sinh viên năm học 2019-2020 và phương hướng năm học 2020-2021