Thông báo


Học viên có thắc mắc về điểm thi, sai thông tin xin phản hồi về cho cô Lê Ngọc Giàu (lngiau@cit.ctu.edu.vn) trước ngày Thứ Năm 14/11/2018. Để sau đó bộ phận tiến hành in ấn chứng chỉ.


liên kết