Thông báo
Kết quả thi Tin học ngày 19/5/2019
[ Updated (31/05/2019) ]

Học viên có thắc mắc về điểm thi, sai thông tin xin phàn hồi về cho cô Lê Ngọc Giàu (lngiau@cit.ctu.edu.vn) trước ngày Thứ năm 06/06/2019. Để sau đó bộ phận tiến hành in ấn chứng chỉ.


Xem tập tin đính kèm bên dưới.
Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ sinh viênComment list