Thông báoThông báo với các bạn thí sinh khi xem điểm nhớ kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình cho chính xác Nếu có bạn nào bị sai thông tin liên hệ trực tiếp tại Trường Đại học Cần Thơ đường 3/2 gặp Cô Giàu để điều chỉnh lại. Vì khi in bằng xong mới báo sai thông tin và nếu lỗi đó là ở các bạn thí sinh thì Trung tâm sẽ không in lại chứng chỉ mới được. Hạn chót chỉnh sửa thông tin đến ngày 27/11/2019.


Thông báo với các bạn thí sinh khi xem điểm nhớ kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình cho chính xác Nếu có bạn nào bị sai thông tin liên hệ trực tiếp tại Trường Đại học Cần Thơ đường 3/2 gặp Cô Giàu để điều chỉnh lại. Vì khi in bằng xong mới báo sai thông tin và nếu lỗi đó là ở các bạn thí sinh thì Trung tâm sẽ không in lại chứng chỉ mới được.
Học viên có thắc mắc về điểm thi, sai thông tin xin phàn hồi về cho cô Lê Ngọc Giàu (lngiau@cit.ctu.edu.vn) trước ngày Thứ năm 28/09/2019. Để sau đó bộ phận tiến hành in ấn chứng chỉ.
Học viên có thắc mắc về điểm thi, sai thông tin xin phàn hồi về cho cô Lê Ngọc Giàu (lngiau@cit.ctu.edu.vn) trước ngày Thứ năm 06/06/2019. Để sau đó bộ phận tiến hành in ấn chứng chỉ.