Quy trình, Biểu mẫuQuyết định ban hành "Hướng dẫn về hình thức và định dạng của văn bản quy trình công việc"