Các đơn vị, cá nhân tài trợ cây

Cao trên 2m, đường kính gốc khoản 30cm
Cao hơn 2m, đường kính gốc khoảng 30cm.


Cao trên 2m, đường kính gốc khoản 30cm

Cây dây leo.