Các đơn vị, cá nhân tài trợ câyCao hơn 2m, đường kính gốc khoảng 30cm.


Cao trên 2m, đường kính gốc khoản 30cm

Cây dây leo.Kích thước cây: cao 4m, đường kính gốc khoảng 50cm.