CLB Cựu sinh viên - học viên CTUMP Y khóa 15 (1989-1995)