Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ sinh viên


Học viên có thắc mắc về điểm thi, sai thông tin xin phàn hồi về cho cô Lê Ngọc Giàu (lngiau@cit.ctu.edu.vn) trước ngày Thứ Năm 14/11/2018. Để sau đó bộ phận tiến hành in ấn chứng chỉ.
Danh sách xem tập tin đính kèm bên dưới. Bạn nào sai thông tin, liên hệ tại Thư quan - tầng trệt khoa Điều dưỡng để chỉnh sửa.