Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ sinh viên
Học viên có thắc mắc về điểm thi, sai thông tin xin phàn hồi về cho cô Lê Ngọc Giàu (lngiau@cit.ctu.edu.vn) trước ngày Thứ sáu 22/02/2019. Để sau đó bộ phận tiến hành in ấn chứng chỉ