Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ sinh viên


Học viên có thắc mắc về điểm thi, sai thông tin xin phàn hồi về cho cô Lê Ngọc Giàu (lngiau@cit.ctu.edu.vn) trước ngày Thứ tư 24/04/2019. Để sau đó bộ phận tiến hành in ấn chứng chỉ.
Học viên có thắc mắc về điểm thi, sai thông tin xin phàn hồi về cho cô Lê Ngọc Giàu (lngiau@cit.ctu.edu.vn) trước ngày Thứ sáu 22/02/2019. Để sau đó bộ phận tiến hành in ấn chứng chỉ