Văn bản pháp luật

Hướng dẫn 5155


Quyết định số 208/QĐ-BYT ngày 26/01/2023 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc 1 phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế


Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, trong đó có quy định về thời gian thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.


Quyết định 159/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.


Ngày 19/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2022 đối với ngành Giáo dục.


Thông tư 22/2023/TT-BKHCN hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng 2022 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.


Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 25/2023/TT-BYT hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành y tế, trong đó có quy định về tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.


Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 vào ngày 09/01/2023.


Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 vào ngày 15/6/2022.


Luật Đấu thầu 2023 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 vào ngày 23/6/2023