Văn bản pháp luật

03 nguồn kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở


Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1489/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2023 ban hành quy định về công tác kiểm tra của Bộ giáo dục và Đào tạo


Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra


Luật thanh tra có hiệu luật thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023Ngày 07/7/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định 1977/QĐ-BGDĐT phê duyệt Dự án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".


Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 13/2023/TT-BGDĐT quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm.


Thông tư quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầm mua sắm hàng hoá và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI


Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 có hiệu lực 01/7/2023