Văn bản pháp luật

Thông tư 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá.


Thông tư 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 25/4/2023.


Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại Thông tư 06/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.


Thông tư 08/2023/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2023 ban hành bãi bỏ: Thông tư số 03/2016/TT-BYT ngày 21/01/2016, Thông tư số 31/2019/TT-BYT ngày 05/12/2019 và Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020


Ngày 29/3/2023, Bộ LĐTBXH ban hành Quyết định 339/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch triển khai đề án “Hổ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2023


Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học và có hiệu lực từ ngày 09/5/2023


Tỷ lệ cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ sở khám, chữa bệnh; trách nhiệm của người sử dụng lao động trong trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ ngày 01 - 10/4/2023.


Nội dung hướng dẫn tại Công văn 376/BHXH-CSXH ngày 16/02/2023 về triển khai thực hiện Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.


Sửa đổi quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, có hiệu lực từ ngày 27/4/2023


Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng là những chính sách mới nổi bật liên quan đến các hoạt động của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, có hiệu lực từ ngày 21/3/2023 - 31/3/2023).