Văn bản pháp luật

Sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức, người lao động


Quy định cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập


Luật Cư trú


Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập