Thanh tra pháp chế

Phòng Thanh Tra - Pháp chế

 

 

  
Thông tin Liên hệ

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

Địa chỉ: Tầng 4, Khu nhà tròn Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 02923. 650.295

 

Email: ttpc@ctump.edu.vn