Liên hệ

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 179, đường Nguyễn Văn Cừ, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (84-0292) 3 739 730

Fax: (84-0292) 3 740221

Email: ctump@ctump.edu.vn

Website: www.ctump.edu.vn

 

I. BAN GIÁM HIỆU: 

Hiệu trưởng: PGS. TS. Nguyễn Trung Kiên

Email: ntkien@ctump.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm

Email: nvlam@ctump.edu.vn 

Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Trần Viết An

Email: tvan@ctump.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Thành Tấn

Email: nttan@ctump.edu.vn 

 

 

II. CÁC PHÒNG, BAN, TRUNG TÂM, ĐƠN VỊ, KHOA: 

1. Phòng Công tác sinh viên

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3733554

Email: ctsv@ctump.edu.vn

2. Phòng Đào tạo đại học

Địa chỉ: Tầng trệt, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3 831 531

Email: daotao@ctump.edu.vn

3. Phòng Đào tạo sau đại học

Địa chỉ: Tầng 2, Khu Nhà tròn Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3508917

Email: sdh@ctump.edu.vn

4. Phòng Hành chánh tổng hợp 

Địa chỉ: Tầng trệt, Khu nhà tròn Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3739 730

Fax: 0292. 3740 221

Email: hcth@ctump.edu.vn

5. Phòng NCKH-HTQT

Địa chỉ: Tầng 2, Khu Nhà tròn Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3739 809

Email: nckh@ctump.edu.vn

6. Phòng Quản trị thiết bị

Địa chỉ: Tầng 4, Khu nhà tròn Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3600404

Email: qttb@ctump.edu.vn

7. Phòng Tài chính kế toán

Địa chỉ: Tầng trệt, Khu Nhà tròn tòa nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3739810

Email: tckt@ctump.edu.vn

8. Phòng Tổ chức cán bộ

Địa chỉ: Tầng 3, Khu Nhà tròn Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 379 811

Email: tccb@ctump.edu.vn

9. Quản lý Dự án xây dựng Trường

Địa chỉ: Tầng 1, Khu Nhà tròn tòa nhà Khoa Dược - Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3898422

Email: qlda@ctump.edu.vn

10. Phòng Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Tầng 1, Khoa Điều Dưỡng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3731 535

Email: it@ctump.edu.vn

11. Phòng Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ: Tầng 3, Khu nhà Tròn tòa nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292.3811120

Email: dbcl@ctump.edu.vn

12. Phòng Khảo thí

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa Nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3508919

Email: khaothi@ctump.edu.vn

13. Phòng Thanh tra - Pháp chế

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa Nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 

Email: ttpc@ctump.edu.vn

14. Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292.3508176

Email: ttdtlt@ctump.edu.vn

15. Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ sinh viên

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 

Email: ttdvhtsv@ctump.edu.vn

16. Thư viện

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3508133

Email: thuvien@ctump.edu.vn

17. Đơn vị HLKN

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà khoa Dược - Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Email: hlkn@ctump.edu.vn

18. Bệnh viện

Địa chỉ: 179, Đường Nguyễn Văn Cừ, . An Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Điện thoại liên hệ: 02923 899 444, Fax: 02923 899 007

Điện thoại cấp cứu: 02923 894 123

Email: bvdhydcantho@gmail.com, Website: http://www.bvdhydcantho.com

19. Khoa y

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3830344

Email: khoay@ctump.edu.vn

20. Khoa Dược

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Khoa Răng Hàm Mặt - Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3731257

Email: khoaduoc@ctump.edu.vn

21. Khoa Y tế công cộng      

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3730741

Email: khoaytcc@ctump.edu.vn

22. Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học 

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Khoa Điều Dưỡng - Kỹ thuật y học

Điện thoại: 0292. 3897704

Email: khoadieuduong@ctump.edu.vn

23. Khoa Răng Hàm Mặt

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Nhà Răng Hàm Mặt - Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3731 130

Email: khoarhm@ctump.edu.vn

24. Khoa Khoa học cơ bản

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa Nhà Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3897703

Email: khoakhoahoccoban@ctump.edu.vn

 

III. CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ: 

1. Đảng bộ cơ sở

Địa chỉ: Tầng trệt, Khu nhà tròn tòa nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 600376

Email: danguy@ctump.edu.vn

2. Công đoàn

Địa chỉ: Văn phòng Công đoàn, Tòa nhà Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3739730

Email: congdoan@ctump.edu.vn

3. Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Khoa Răng Hàm Mặt-Khoa Dược

Điện thoại: 02923.733553

Email Đoàn Thanh niên: doantn@ctump.edu.vn

Email Hội sinh viên: hoisinhvien@ctump.edu.vn

Website: www.ctump.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/doantn.ctump/