Quy định - Quy trình

Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá và xếp loại theo quý cho viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Quý IV 2021


Quyết định ban hành Quy định đánh giá xếp loại chất lượng viên viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. (mẫu 1,2,3 đính kèm)


Quyết định ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ


Quyết định ban hành quy định tổ chức đánh giá luận văn, luận án theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.


Quyết định ban hành quy định về thời giờ nghỉ ngơi của viên chức và người lao động tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020


Quyết định 1494/QĐ-ĐHYDCT ban hành quy định về việc quản lý tài sản trí tuệ của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ