Nghiên cứu khoa học

Đến tháng 5/2020, về đề tài nghiên cứu khoa học, Khoa Khoa học cơ bản có tổng: 26 đề tài cấp cơ sở, trong đó có 6 đề tài đang thực hiện; 01 đề tài quốc tế do TS. Nguyễn Thị Thu Trâm là chủ nhiệm; 07 đề tài cấp tỉnh và nhà nước, 6/7 đề tài đã được nghiệm thu và 1 đề tài cấp nhà nước của quỹ phát triển khoa học công nghệ Việt Nam (NAFOSTED) do PGS.TS. Lê Hữu Phước chủ nhiệm đang được thực hiện.


Bên cạnh việc thực hiện đề tài NCKH các cấp và công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành uy tính trong và ngoài nước, cán bộ KHCB còn tham gia viết sách. Hiện tại Khoa có 02 quyển sách trong nước và 07 chương sách quốc tế được xuất bản.Từ năm 2013, cán bộ khoa KHCB đã tích cực xuất bản các công trình NCKH, tính đến tháng 4/2020 Khoa có tổng 33 bài báo trong nước và 35 bài báo quốc tế đã được công bố.