Chuẩn đầu ra


Chuẩn đầu ra ngành Dược bậc đại học 2019


Chuẩn đầu ra ngành Dược bậc đại học 2017


Chuẩn đầu ra ngành Dược bậc đại học hệ chính quy áp dụng từ năm học 2014-2015