Quy mô đào tạo

Số lượng sinh viên Răng Hàm Mặt đã đào tạo từ 1995 đến 2017