Nghiên cứu khoa học

Trong những năm gần đây, tập thể cán bộ khoa đã không ngừng cố gắng, triển khai công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế góp phần đảm bảo hoạt động tốt.