Bộ môn Tin học

Tin tức -sự kiện

  

Hoạt động của giảng viên

a. Tài liệu

Hướng dẫn Giảng viên: Google Meet ; Classroom

Sổ tay giảng viên

b.Dự giờ

 Kế hoạch dự giờ

   - Kế hoạch dự giờ học kỳ 2 năm học 2019-2020

   - Bảng thống kê dự giờ học kỳ 2 năm học 2019-2020

 Phiếu dự giờ

c.Học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ

d.Khác

Hoạt động của sinh viên

a.Tài liệu học tập

 Hướng dẫn Sinh viên: Google Meet ; Classroom

 Tin học đại cương:

Slide Bài giảng Lý thuyết Ths. Trần Thị Bích Phương

 Tin học ứng dụng:

Bài giảng tìm kiếm thông tin y tế của Ths. Trần Thị Bích Phương 

- Slide Bài giảng Lý thuyết:  buổi 3,  buổi 4 và buổi 5 của ThS. Nguyễn Chí Minh Trung

- Slide Bài giảng Thực tập: buổi 3buổi 4 của ThS. Nguyễn Chí Minh Trung

b.Nội quy, hướng dẫn, sổ tay sinh viên

c.Hoạt động tự học

  Hướng dẫn tự học Tin học đại cương

  Hướng dẫn tự học Tin học ứng dụng

  Nộp bài tự học

  Các bài tập làm thêm

d.Kết quả học tập

e.Phúc khảo

Khoa học công nghệ & HTQT

a.Kế hoạch hoạt động KHCN (nếu có)

b.Danh mục đề tài

c.Danh mục bài báo

d.Danh mục các hoạt động KHCN khác:

e.Hoạt động HTQT     

Phản hồi các bên liên quan