Bộ môn Ngoại ngữ

 

TIN TỨC -SỰ KIỆN

  

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

a. Đề cương chi tiết học phần

​​b. Lịch dạy - học lý thuyết

c. Lịch dạy - học thực tập

d. Lịch kiểm tra/ đánh giá

     Lịch thi Speaking AVCN I  và AVCN II:  từ 01/6/2020 đến 03/6/2020. Chi tiết: Đính kèm

 

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

  

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

  

HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN

a. Tài liệu

Sổ tay giảng viên

b.Dự giờ

c.Học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ

d.Khác

HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

a.Tài liệu học tập

   Book "Medical Terminology Systems - 6th Edition"

b.Nội quy, hướng dẫn, sổ tay sinh viên

c.Hoạt động tự học

d.Kết quả học tập

e.Phúc khảo

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIÊN

  

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HTQT
HOẠT ĐỘNG PHẢN HỒI CÁC BÊN LIÊN QUAN

  

Ý KIẾN