Bộ môn Hóa học

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BỘ MÔN

TIN TỨC -SỰ KIỆN

KQ ĐIỂM CHUYÊN CẦN & ĐIỂM KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN HKII Năm học 2019-2020

Mọi thắc mắc về điểm số SV liên hệ VP. Bộ môn từ ngày 16/06/2020 đến ngày 19/06/2020. Riêng HP Hóa hữu cơ của lớp Dược K.45 liên hệ từ ngày 25/06/2020 đến ngày 26/06/2020.


THÀNH TÍCH CỦA BỘ MÔN GIAI ĐOẠN 2015-2020


HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020 và PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2020-2021

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG - THÔNG BÁO

  

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

  

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

  

HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN

a. Tài liệu

Sổ tay giảng viên

b.Dự giờ

c.Học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ

d.Khác

HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

a.Tài liệu học tập

1/ Book "Chemistry for pharmacy students"

b.Nội quy, hướng dẫn, sổ tay sinh viên

c.Hoạt động tự học

d.Kết quả học tập

* KQ ĐIỂM CHUYÊN CẦN & KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN (HK II 2019-2020)

- YHCT K.45

- RHM K.45

- YHDP K.45

- XN K.45

- YTCC K.45

- Dược K.45 

e.Phúc khảo

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIÊN

  

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HTQT

a.Kế hoạch hoạt động KHCN (nếu có)

b.Danh mục đề tài

c.Danh mục bài báo

   Bài báo trong nước

   Bài báo quốc tế

d.Danh mục các hoạt động KHCN khác:

e.Hoạt động HTQT 

HOẠT ĐỘNG PHẢN HỒI CÁC BÊN LIÊN QUAN

  

Ý KIẾN