Bộ môn Vật lý - Lý sinh

BỘ MÔN VẬT LÝ – LÝ SINH

     1. Lịch sử hình thành và phát triển

      Bộ môn Vật Lý – Lý Sinh được thành lập theo quyết định số 344/QĐ-ĐHYDCT ngày 26/4/2017 trên cơ sở sự phân tách từ Liên Bộ môn Toán – Lý, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. Hiện tại, Bộ môn có 03 giảng viên và 01 kỹ thuật viên, trong đó có 01 phó giáo sư - tiến sĩ,  02 thạc sĩ và 01 cử nhân.

     Trưởng bộ môn qua các thời kỳ:

      Từ năm 2013 – 25/4/2017: Ths. Trần Trương Ngọc Bích

      Từ ngày 26/4/2017- nay: PGS.TS. Lê Hữu Phước

2. Chức năng và nhiệm vụ

     Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn Vật Lý – Lý Sinh là đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đào tạo:

Đào tạo sinh viên và học viên sau đại học các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Vật lý và Lý Sinh Y học thông qua 03 học phần lý thuyết (Lý Sinh, Vật lý và Lý Sinh, Vật lý) và một học phần thực hành Lý Sinh tại phòng thí nghiệm. Qua đó, sinh viên và học viên sẽ có đủ kiến thức và năng lực để học các học phần chuyên ngành, góp phần giúp người học có tư duy sáng tạo, làm việc và nghiên cứu độc lập, cũng như có khả năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm.

Nghiên cứu khoa học:

Bộ môn Vật Lý – Lý Sinh đã và đang thực hiện các nghiên cứu về Vật liệu và Ứng dụng theo các hướng chính sau đây:

 1. Tổng hợp vật liệu cấu trúc nano ứng dụng trong cảm biến y sinh và dẫn truyền thuốc.
 2. Chế tạo vật liệu nano có hoạt tính quang xúc tác mạnh ứng dụng trong xử lý nước thải công - nông nghiệp và y tế.
 3. Chế tạo và nghiên cứu tính chất màng mỏng dẫn điện trong suốt và định hướng ứng dụng trong các thiết bị quang điện tử.
 4. Chế tạo nano hạt TiO2, tấm nano graphene - graphít ôxít, tấm nano vật liệu điện môi tôpô và các ứng dụng trong y sinh và môi trường.
 5. Nghiên cứu phát triển vật liệu nano cho ứng dụng trong Pin nhiên liệu, Pin mặt trời.
 6. Các hướng nghiên cứu khác.

Kết quả hoạt động NCKH giai đoạn 2016-2020:

Chủ trì thực hiện 01 đề tài cấp nhà nước (NAFOSTED), tên đề tài: “Nghiên cứu tính chất vật liệu và vật lý của màng mỏng SnO2:F chế tạo bằng phương pháp phun phủ nhiệt  phân có hỗ trợ siêu âm” đã nghiệm thu 6/2019.

Tham gia thực hiện 01 đề tài cấp nhà nước (NAFOSTED), tên đề tài: “TiO2 và ZnO đính Au cấu trúc nano ứng dụng cho quang xúc tác xử lý chất thải dược chất và hữu cơ trong vùng tử ngoại khả kiến”, đã nghiệm thu 4/2020.

Đề tài cấp cơ sở: 02  

Số bài báo ISI quốc tế đã công bố: 19  

Chương sách chuyên khảo quốc tế: 05

Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước: 02

Bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc gia/quốc tế: 07

Thông tin liên hệ 

PGS.TS. Lê Hữu Phước (Trưởng Bộ môn)

Email: lhuuphuoc@ctump.edu.vn

https://www.researchgate.net/profile/Phuoc_Le4

https://orcid.org/0000-0003-1434-1829

https://sites.google.com/view/drphuochuule/ 

Giảng viên: Ths. Nguyễn Hoàng Mến (Giáo vụ Bộ môn)

Email: nhmen@ctump.edu.vn

Giảng viên: Ths. Ngô Ngọc Uyên

Email: nnuyen@ctump.edu.vn

Kỹ thuật viên: CN. Đinh Ngọc Trường

Email: dntruong@ctump.edu.vn

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH

 1. Đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu chế tạo các vật liệu nano Au-TiO2 ứng dụng trong quang điện hóa tách nước và xử lý thuốc nhuộm xanh methylene”, 2020 – 2021, đang thực hiện.
 2. Đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu chế tạo và hiệu quả ứng dụng vật liệu nano TiO2 trong xử lý kháng sinh và xanh methylen trong môi trường nước”, 2018 – 2019, đã nghiệm thu.
 3. Đề tài cấp nhà nước (NAFOSTED): “Nghiên cứu tính chất vật liệu và vật lý của màng mỏng SnO2:F chế tạo bằng phương pháp phun phủ nhiệt  phân có hỗ trợ siêu âm”, 2016 – 2019, đã nghiệm thu.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

Bài báo ISI quốc tế (*Tác giả gửi bài) 

 1. Tho Chau Minh Vinh Do*, Duy Quoc Nguyen, Tuan Duc Nguyen*, Phuoc Huu Le* Development and Validation of a LC-MS/MS Method for Determination of Multi-class Antibiotic Residues in Aquaculture and River Waters and Photocatalytic Degradation of Antibiotics by TiO2 Nanomaterials, Catalysts 10 (2020) 356.
 2. Vanthan Nguyen, Na Zhao, Lihe Yan*, Peng Zhong, Van Canh Nguyen, Phuoc Huu Le, Double-pulse femtosecond laser ablation for synthesis of ultrasmall carbon nanodots, Materials Research Express 7 (2020) 015606.
 3. Tho Chau Minh Vinh Do, Duy Quoc Nguyen, Kien Trung Nguyen, Phuoc Huu Le*, TiO2 and Au-TiO2 Nanomaterials for Rapid Photocatalytic Degradation of Antibiotic Residues in Aquaculture Wastewater, Materials 12 (2019) 2434.
 4. Vanthan Nguyen, Qi Dong, Lihe Yan, Na Zhao, Phuoc Huu Le, Facile synthesis of photoluminescent MoS2 and WS2 quantum dots with strong surface-state emission, Journal of Luminescence 214 (2019) 116554.

5. Le Thi Cam Tuyen, Sheng-Rui Jian*, Nguyen Thanh Tien, Phuoc Huu Le*, Nanomechanical and material properties of Fluorine doped Tin Oxide thin films prepared by ultrasonic spray pyrolysis: Effects of F-doping, Materials 12 (2019) 1665.

6. Yi-Jui Chiu, Sheng-Rui Jian*, Ti-Ju Liu, Phuoc Huu Le*, Jenh-Yih Juang*, Localized Deformation and Fracture Behaviors in InP Single Crystals by Indentation, Micromachines 9 (2018) 611.

7. Nguyen Huu Ke, Nguyen Le Dang Khoa, Phan Thi Kieu Loan, Dao Anh Tuan, Phuoc Huu Le, Cao Vinh Tran, Le Vu Tuan Hung, Characteristics of Cu2O:Na Thin Films Prepared by DC Magnetron Sputtering Method at Low Temperature, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 18(10) (2018) 7170. DOI:10.1166/jnn.2018.15526

8. Ying-Kuan Ko, Yan-Hao Huang, Phuoc Huu Le, Chih-Wei Luo, Marin Mirtchev Gospodinov, Takayoshi Kobayashi, Atsushi Yabushita*, Ultrafast dynamics of coherent optical phonon in a thin film of Bi3Se2Te, Chemical Physics 512 (2018) 18.

9. Quan Long Dang, Tuan Manh Nguyen, Nguyen Van Truong, Phuoc Huu Le*, Nguyen Viet Long, Investigation of carbon supported Ru–Pt nanoparticles for high–performance electrocatalytic oxidation of methanol, International Journal of Electrochemical Science 12 (2017) 10187 – 10198.

10. Tien-Tien Yeh, Wen Hao Lin, Wen-Yen Tzeng, Phuoc Huu Le, Chih-Wei Luo, Teodor I. Milenov, The optical properties of Ag2Te crystals from THz to UV, Journal of Alloys and Compounds 725 (2017) 433.   

11. B. Leedahl, D. W. Boukhvalov, E. Z. Kurmaev, A. Kukharenko, I. S. Zhidkov, N. V. Gavrilov, S. O. Cholakh, Phuoc Huu Le, C. Wei Luo, and A. Moewes, Bulk vs. Surface Structure of 3d Metal Impurities in Topological Insulator Bi2Te3, Scientific Reports 7 (2017) 5758.

12. Sheng-Rui Jian, Phuoc Huu Le, Chih-Wei Luo, Jenh-YihJuang, Kaung-Hsiung Wu, Jyh-Wei Lee, Nanomechanical Properties and Fracture Behaviors of Bi3Se2Te Thin Films by Nanoindentation, Science of Advanced Materials 9 (2017) 1877.

13. Sheng-Rui Jian, Phuoc Huu Le, Chih-Wei Luo, Jenh-Yih Juang, Nanomechanical and wettability properties of Bi2Te3 thin films: effects of post-annealing, J. Appl. Phys. 121 (2017) 175302.

14. Phuoc Huu Le, Po-Tsun Liu, Chih Wei Luo, Jiunn-Yuan Lin, Kaung Hsiung Wu, Thickness-dependent magnetotransport properties and terahertz response of topological insulator Bi2Te3 thin films, Journal of Alloys and Compounds, 692 (2017) 972.

15. Dang Van Thanh, Phung Thi Oanh, Do Tra Huong, Phuoc Huu Le, Ultrasonic-assisted cathodic electrochemical discharge for graphene synthesis, Ultrasonics Sonochemistry, 34 (2017) 978 – 983.

16. Dang Van Thanh, Duc Dung Nguyen, Thi Thanh Cao, Phuoc Huu Le,  Dai Lam Tran, Ngoc Minh Phan, Van Chuc Nguyen, Recent trends in preparation and application of carbon nanotube-graphene hybrid thin films, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 7 (2016) 033002.

17. Phuoc Huu Le, Chih Wei Luo, Sheng-Rui Jian, Ting-Chun Lin, Ping-Feng Yang, Nanomechanical properties and fracture toughness of Bi3Se2Te thin films grown using pulsed laser deposition, Materials Chemistry and Physics 182 (2016) 72.

18. Phuoc Huu Le, Shao-Pin Chiu, Sheng-Rui Jian, Chih Wei Luo, Jiunn-Yuan Lin, Juhn- Jong Lin, Kaung Hsiung Wu, M. Gospodinov, Nanomechanical, structural, and transport properties of Bi3Se2Te thin films, Journal of Alloys and Compounds 679 (2016) 350 – 357.

19. Le Thi Cam Tuyen, Phuoc Huu Le, Chih Wei Luo, Jihperng Leu, Thermoelectric properties of nanocrystalline Bi3Se2Te thin films grown using pulsed laser deposition, Journal of Alloys and Compounds 673 (2016) 107 – 114.

Chương sách chuyên khảo quốc tế:

 1. Phuoc Huu Le and Chih Wei Luo*, Nanostructuring indium-tin-oxide thin films by femtosecond laser processing, INTECH. ISBN 978-953-51-6670-2. Published: December 27th 2018
 2. Phuoc Huu Le* and Jihperng Leu*, Recent advances in TiO2 nanotube-based materials for photocatalytic applications designed by anodic oxidation, INTECH. ISBN 978-953-51-5912-4. Published: June 27th 2018. 
 3. Phuoc Huu Le*, Nguyen Trung Kien, Chien Nguyen Van*, Recent advances in BiVO4- and Bi2Te3-based materials for high efficiency energy applications, INTECH, ISBN: 978-953-51-6012-0. Published: June 20th 2018. 
 4. Phuoc Huu Le* and Chih Wei Luo*, Ultrafast Dynamics in Topological Insulators, INTECH, ISBN: 978-953-51-5620-8, Published: April 4th 2018.
 5. Phuoc Huu Le* and Chih Wei Luo*, Thermoelectric and topological insulator bismuth chalcogenide thin films grown using pulsed laser deposition, INTECH, ISBN 978-953-51-2812-0, Print ISBN 978-953-51-2811-3, Published: December 21, 2016.

Bài báo trong nước:

 1. Lê Hữu Phước*, Ngụy Tấn Lộc, Nguyễn Quốc Duy, Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Trần Trương Ngọc Bích, Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu nano Au/TiO2 ứng dụng trong quang điện hóa tách nước, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, Số 13-14/2018, tr. 303 – 308. ISSN 2354-1210.
 2. Ngụy Tấn Lộc, Lê Hữu Phước, Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ*, Nghiên cứu xây dựng qui trình phân tích dư lượng một số thuốc trừ sâu nhóm phospho hữu cơ và carbamat trong nước kênh rạch bằng phương pháp LC - MS/MS, Tạp chí Dược học, số 521, năm 59, 2019, tr. 54-59.

Hội nghị/hội thảo

 1. Ngô Ngọc Uyên và cộng sự, Nghiên cứu đánh giá chất lượng hình ảnh nội soi tai, Hội nghị Vật lý Y Khoa lần thứ 3 (VCMP2018), TP Hồ Chí Minh, ngày 3-4 tháng 8 năm 2018. 
 2. TV. Tien, NN. Uyen, LT. Tung, NH. Dang, BMQ. Linh, PNK. Cat, HQ. Linh, Segmentation of tympanic membrane using polarized imaging. The 5th academic conference on natural science for young scientists master and PhD students from Asean Contries, 4-7 October 2017, Da Lat city, Vietnam
 3. Phuoc Huu Le*, Truong Huynh Ngoc Han, Nguyen Nhat Quyen, Phan Huynh Anh Thu, Nguyen Thanh Tien, Magnetotransport properties of F-doped SnO2 thin films: effects of post annealing temperature, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 10 – SPMS2017, 19 – 21 tháng 10 năm 2017, TP Huế, Việt Nam.
 4. Phuoc Huu Le*, Tho Chau Minh Vinh Do, Kien Trung Nguyen, TiO2 nanowires on nanotubes arrays (TNWs/TNAs): Morphological optimization for enhanced photocatalytic activity, The 6th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2017, November 8 - 11, 2017, Phan Thiet city, Vietnam.
 5. Phuoc Huu Le*, Le Thi Cam Tuyen, Dang Van Thanh, Nguyen Thanh Tien, Sheng-Rui Jian, Chih Wei Luo, Jihperng Leu, Electrical, optical, nanomechanical, and transport properties of fluorine-doped tin oxide thin films prepared by ultrasonic spray pyrolysis, The 3rd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2016), October 2nd - 5th, 2016, Hanoi, Vietnam.
 6. Phuoc Huu Le*, Po-Tsun Liu, Chih Wei Luo*, Jiunn-Yuan Lin, Kaung Hsiung Wu, Thickness dependent electrical-magnetoresistance properties and Terahertz response of topological insulator Bi2Te3 thin films, The 5th International workshop on Nanotechnology and Application, Vung Tau city, Vietnam, 11 – 14 November, 2015. Proceedings of IWNA 2015, pp. 241 – 244.
 7. Phuoc Huu Le*, Le Thi Cam Tuyen, Wen-Yen Tzeng, Chih Wei Luo*, Jiunn-Yuan Lin, Kaung Hsiung Wu, Investigation of superconductivity and magnetoresistance in polycrystalline SnTe thin films, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 9 – SPMS2015,  8 – 10 tháng 11 năm 2015, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

                    ​

Ảnh tập thể viên chức BM Vật lý – Lý Sinh

Seminar quốc tế về Vật lý và Dược – lần 1, được tổ chức tại Khoa KHCB ngày 3 tháng 10 năm 2017, với sự tham gia của các nhà khoa học đến từ ĐH quốc gia Chiao Tung và trung tâm NSRRC, Đài Loan.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG - THÔNG BÁO

  

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Mô tả học phần

Lý Sinh

Vật lý - Lý Sinh

Vật lý

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

  

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

  

HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN

a.Tài liệu

Sổ tay giảng viên

b.Dự giờ

c.Học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ

d.Khác

HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

a.Tài liệu học tập

b.Nội quy, hướng dẫn, sổ tay sinh viên

c.Hoạt động tự học

d.Kết quả học tập

e.Phúc khảo

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIÊN

  

HOẠT ĐỘNG PHẢN HỒI CÁC BÊN LIÊN QUAN

  

Ý KIẾN