Bộ môn Toán

TIN TỨC -SỰ KIỆN

  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG-THÔNG BÁO

  

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

  

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

  

HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN

a. Tài liệu

Sổ tay giảng viên

b.Dự giờ

c.Học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ

d.Khác

HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

a.Tài liệu học tập

b.Nội quy, hướng dẫn, sổ tay sinh viên

c.Hoạt động tự học

d.Kết quả học tập

e.Phúc khảo

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIÊN

   

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HTQT

a.Kế hoạch hoạt động KHCN (nếu có)

b.Danh mục đề tài

c.Danh mục bài báo

d.Danh mục các hoạt động KHCN khác:

e.Hoạt động HTQT     

HOẠT ĐỘNG PHẢN HỒI CÁC BÊN LIÊN QUAN

  

Ý KIẾN