Bộ môn Hóa Dược

GIỚI THIỆU BỘ MÔN

TIN TỨC

     Hướng dẫn seminar Hóa dược 1 HK2 2020-2021

     Danh sách seminar

    Thời khóa biểu lý thuyết năm 2021-2022 HK1

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG - THÔNG BÁO
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

  

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

  

HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN

a. Tài liệu

Sổ tay giảng viên

b. Dự giờ

Kế hoạch dự giờ 2020-2021 HK1

c. Học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ

d. Khác

HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

a.Tài liệu học tập

b.Nội quy, hướng dẫn, sổ tay sinh viên

c.Hoạt động tự học

      Hướng dẫn seminar Hóa dược 1 HK2 2020-2021

      Danh sách seminar

d.Kết quả học tập

e.Phúc khảo

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIÊN

  

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HTQT

a. Kế hoạch hoạt động KHCN

b. Danh mục đề tài

Danh mục đề tài giảng viên

Danh mục đề tài sinh viên

c. Danh mục bài báo

Danh mục bài báo Bộ môn Hóa Dược

d. Danh mục các hoạt động KHCN khác:

e. Hoạt động HTQT 

HOẠT ĐỘNG PHẢN HỒI CÁC BÊN LIÊN QUAN

  

Ý KIẾN