Bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Bản mô tả CTĐT ThS DL-DLS các năm

CTĐT ThS DL-DLS các năm

ĐCCTHP CTĐT ThS DL-DLS các năm

Mô tả HP CTĐT ThS DL-DLS (Nghiên cứu)

Mô tả HP CTĐT ThS DL-DLS (Ứng dụng)

Đào tạo Sau Đại học của LBM. DL-DLS

HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN

Tham dự các hội nghị/hội thảo

Gốc Giáo sư/Phó Giáo sư

Gốc Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh

 

HOẠT ĐỘNG PHẢN HỒI CÁC BÊN LIÊN QUAN