Liên bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG - THÔNG BÁO

Thông báo điểm thi (phúc khảo) thực tập các môn DL-DLS

Lịch học Lý thuyết Dược lý các lớp

Lịch học Thực tập Dược lý các lớp

Lịch học Lý thuyết Dược lâm sàng các lớp

Lịch học Thực tập Dược lâm sàng các lớp 

Thông tin liên hệ lịch học 

Lịch học DL-DLS Tuần 15 (11/9/2023-17/9/2023):

HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN

Tham dự các hội nghị/hội thảo

Gốc Giáo sư/Phó Giáo sư

Gốc Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh

 

HOẠT ĐỘNG PHẢN HỒI CÁC BÊN LIÊN QUAN