Chương trình đào tạo

Đơn vị Huấn luyện kỹ năng phụ trách giảng dạy các đối tượng sinh viên chính quy ngành Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ y học dự phòng, Bác sĩ răng hàm mặt, Bác sĩ y học dự phòng hai học phần: Tiền lâm sàng I, Tiền lâm sàng II.