Công văn

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 10: Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng quản lý đào tạo kỹ năng Tiền lâm sàng Tháng 12: Đổi mới phương pháp dạy - học kỹ năng Tiền lâm sàngKế hoạch thi kết thúc HP Tiền Lâm Sàng I Đối tượng: Y K42 (các lớp C, D, G, H) Thời gian: 12/07/18-13/07/18


Kế hoạch thi kết thúc HP Tiền Lâm Sàng I Đối tượng: Y K42 (các lớp A, B, E, F) Thời gian: 31/05/18-02/06/18