Thông báoHội thảo ngày 9/9/2020 tại giảng đường 3D


Kế hoạch thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng I (đối tượng Răng hàm mặt, Y học cổ truyền, Y học dự phòng khóa 44)