Thông báo


Ngày 21/12/2023, Trung tâm tổ chức thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng I cho nhóm sinh viên quốc tế


Thời gian: 12-14/12/2023 Hình thức: thi chạy trạm