Thông báo
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện thi kết thúc học phần lần 1 TLS2 - YK43 HK1 Năm học 2019-2020Thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng II Đối tượng: Y, RHM, YHDP, YHCT khóa 43 Thời gian: 09/12/2019-02/01/2020.