Chức năng nhiệm vụ

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA

TRUNG TÂM GIÁO DỤC Y HỌC VÀ HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG Y KHOA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

(Ban hành theo Quyết định số 1082/QĐ- ĐHYDCT, do Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Cần Thơ ký ngày 30/12/2022)

1. Chức năng

Trung tâm Giáo dục Y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Giáo dục y học; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng y khoa trình độ đại học và sau đại học trên môi trường mô phỏng

2. Nhiệm vụ

2.1 Đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Giáo dục Y học.

a) Đào tạo, bồi dưỡng các lĩnh vực, chủ đề về Giáo dục Y học.

b) Đào tạo năng lực dạy học giảng viên.

c) Phối hợp, tổ chức nghiên cứu Giáo dục Y học.

d) Xây dựng và phát triển các đề án trong đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy- học của Trường.

đ) Tư vấn cho hội đồng Khoa học giáo dục đào tạo về Giáo dục Y học.

e) Tư vấn, lập kế hoạch, hỗ trợ triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dạy-học cho các đơn vị có nhu cầu.

2.2 Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng Y khoa trình độ đại học và sau đại học trên môi trường mô phỏng.

a) Tổ chức biên soạn, rà soát đề cương chi tiết học phần đảm bảo góp phần đạt triết lý giáo dục, mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.

b) Phát triển vật liệu dạy-học, tài liệu dạy-học đảm bảo tính khoa học, mới, hiện đại.

c) Đảm bảo và nâng cao chất lượng về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của các học phần được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của đơn vị.

2.3 Nhiệm vụ khác

a) Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc đơn vị theo phân cấp củaHiệu trưởng. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

b) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của đơn vị.

c) Quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định cơ sở vật chất, thiết bị của đơn vị.