Đào tạo liên tục

Chương trình đào tạo: DƯỢC LÂM SÀNG

- Thời gian đào tạo: 6 tháng

Hình thức đào tạo: tập trung

- Số tiết học: 510 tiết. Trong đó, lý thuyết 180 tiết, thực hành 300 tiết, thi 30 tiết

- Nội dung: cung cấp người học kỹ năng

+ Giao tiếp của dược sĩ tại nhà thuốc và các kỹ năng thực hành cơ bản hướng tới đảm bảo thực hiện chế độ thực hành nhà thuốc tốt.

+ Hướng dẫn và giám sát việc sử dụng thuốc trong bệnh viện, thông tin thuốc cho người bệnh và cán bộ y tế. Thực hiện nhiệm vụ của dược sĩ lâm sàng trong mô hình chăm sóc dược và cung cấp kiến thức về sử dụng thuốc hợp lý trong điều trị một số bệnh chuyên khoa.

+ Tìm kiếm và sử dụng một số hướng dẫn điều tr5i dựa trên bằng chứng làm cơ sở lựa chọn thuốc.

- Hiện có 20 học viên đang theo học chương trình đào tạo liên tục “Dược lâm sàng” do Khoa dược phụ trách thực hiện.