Đại học

Học phần Dược động học


Sinh viên sẽ thực hiện đề án tốt nghiệp thay cho học phần Thực tế tốt nghiệp với nội dung đề án tổng hợp các kiến thức đã học từ năm thứ 3 đến năm thứ 5. Sau khi thực hiện xong học phần này, sinh viên sẽ có kiến thức, kỹ năng sản xuất, phân phối thành phẩm thuốc và có thái độ tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc lưu hành sản phẩm trên thị trường.
Lớp Dược sĩ khóa 39 có 23 sinh viên làm Luận văn tốt nghiệp.


Khoa dược hoàn thành phổ biến chương trình và bốc thăm địa điểm thực tế tốt nghiệp cho K27