Bộ Y tế

QUY CHẾ ĐÀO TẠO BÁC SỸ NỘI TRÚ (Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BYT ngày 04/7/2006)


QUY CHẾ ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP II SAU ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1637/QĐ-BYT ngày 25/5/2001)


QUY CHẾ ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I SAU ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1636 ngày 25 tháng 5 năm 2001)